Regulamin

Postanowienia og贸lne

klep internetowy dost臋pny na stronie internetowej www.thecolorbright.pl prowadzony jest przez:

The Color Bright,聽

Legion贸w Polskich 9,聽

43-100 Tychy

Obs艂uga klienta:

[email protected]

+48 535911313

Ilekro膰 w niniejszym Regulaminie u偶yte zostan膮 nast臋puj膮ce wyra偶enia, maj膮 one znaczenie okre艣lone poni偶ej:

Sprzedawca 鈥撀 The Color Bright, Legion贸w Polskich 9, 43-100 Tychy, NIP 6462681397

Sklep Internetowy 鈥 sklep internetowy prowadzony przez The Color Bright dost臋pny na stronie internetowej www.thecolorbright.pl

Klient 鈥 鈥嬧媧wana dalej r贸wnie偶 U偶ytkownikiem, osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a 13 lat, przy czym w przypadku, gdy osoba ta nie uko艅czy艂a 18 lat wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba 偶e osoba ta posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a tak偶e osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej przepisy prawa przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci kt贸ra sk艂ada zam贸wienie za po艣rednictwem Sklepu Internetowego na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie;

Konsument 鈥 Klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮cy z The Color Bright czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, w szczeg贸lno艣ci sk艂adaj膮cy zam贸wienie w Sklepie Internetowym;

Czas realizacji zam贸wienia 鈥 liczba dni roboczych, w kt贸rych Color Bright zrealizuje zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zam贸wiony towar przewo藕nikowi i dostarczy zam贸wiony towar za po艣rednictwem przewo藕nika do miejsca wskazanego przez Klienta w formularz zam贸wienia;

Dni Robocze 鈥 dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za po艣rednictwem Sklepu internetowego okre艣laj膮ce: rodzaj i ilo艣膰 towaru znajduj膮cego si臋 w asortymencie Sklepu internetowego w chwili sk艂adania zam贸wienia, spos贸b p艂atno艣ci, spos贸b dostawy, miejsce wydania towaru oraz Klienta danych, w celu zawarcia przez Klienta z The Color Bright Umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego towar贸w b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia;

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci zasady zawierania za po艣rednictwem Sklepu Internetowego um贸w sprzeda偶y towar贸w dost臋pnych w Sklepie Internetowym, zasady wykonywania tych um贸w oraz zasady post臋powania reklamacyjnego .

Wszystkie produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu internetowego s膮 fabrycznie nowe.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przegl膮dania asortymentu produkt贸w oraz sk艂adania zam贸wie艅 konieczne jest spe艂nienie nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:

 • posiadanie komputera lub innego urz膮dzenia multimedialnego z dost臋pem do sieci Internet;
 • 聽posiadanie przegl膮darki internetowej:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa komunikat贸w i danych przesy艂anych w zwi膮zku z us艂ugami Sklepu internetowego The Color Bright podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przesy艂anych przez Internet przez osoby nieuprawnione.

Klient Sklepu Internetowego zobowi膮zany jest:

 • Do korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b zgodny z obowi膮zuj膮cym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • Do korzystania ze Sklepu internetowego z zachowaniem dobrych obyczaj贸w i poszanowania d贸br osobistych innych podmiot贸w,
 • Do niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci o charakterze bezprawnym,
 • Do korzystania ze Sklepu internetowego w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania,
 • Do korzystania z tre艣ci zawartych w Sklepie internetowym wy艂膮cznie do u偶ytku osobistego,
 • nie rozsy艂a膰 i nie umieszcza膰 w ramach Sklepu internetowego niezam贸wionej informacji handlowej (spam).

Rejestracja i logowanie

Color Bright 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 w zakresie umo偶liwienia Klientom za艂o偶enia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego pod adresem thecolorbright.com

Us艂uga Konto Klienta umo偶liwia Klientom korzystanie z funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego po zalogowaniu.

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezp艂atna.

Klient mo偶e przegl膮da膰 asortyment produkt贸w w Sklepie Internetowym oraz sk艂ada膰 zam贸wienia bez rejestracji Konta Klienta.

Klient mo偶e zarejestrowa膰 Konto Klienta w Sklepie Internetowym poprzez naci艣ni臋cie zak艂adki 鈥瀂aloguj/Zarejestruj si臋鈥 na stronie g艂贸wnej Sklepu Internetowego pod adresem thecolorbright.com lub mo偶e zarejestrowa膰 Konto Klienta podczas sk艂adania zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym wymaga wype艂nienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu e-mail oraz has艂a. W celu zarejestrowania Konta Klienta, Klient zobowi膮zany jest do zapoznania si臋 i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz wyra偶enia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obowi膮zkowe. Podanie danych oznaczonych jako obowi膮zkowe jest dobrowolne, jednak偶e niezb臋dne do za艂o偶enia Konta Klienta, realizacji i obs艂ugi zam贸wie艅 sk艂adanych w Sklepie Internetowym oraz prawid艂owej realizacji us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowi膮zkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do za艂o偶enia Konta Klienta.

Po wype艂nieniu formularza rejestracyjnego naci艣nij przycisk 鈥瀂arejestruj si臋鈥. Us艂uga Konto Klienta 艣wiadczona jest nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony.

Po dokonaniu rejestracji Konta Klienta, Klient mo偶e zalogowa膰 si臋 do Sklepu internetowego poprzez podanie adresu e-mail i has艂a podanych podczas rejestracji.

Klient mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta w ka偶dym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, w szczeg贸lno艣ci wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres pocztowyhe Color Bright, Legion贸w Polskich 9, 43-100 Tychy, 偶膮danie usuni臋cia Konta Klienta wraz z adresem e-mail aktualnie zarejestrowanym w Sklepie Internetowym.

Color Bright mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z wa偶nych przyczyn, do kt贸rych nale偶膮:

 • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w spos贸b sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w spos贸b naruszaj膮cy prawa os贸b trzecich lub dobre obyczaje,
 • korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w spos贸b zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowanie,
 • rozsy艂anie lub umieszczanie przez Klienta niezam贸wionej informacji handlowej (spam) w ramach Sklepu Internetowego.

Color Bright mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o wypowiedzeniu umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta poprzez przes艂anie Klientowi o艣wiadczenia o wypowiedzeniu umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Konta Klienta za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta przez kt贸r膮kolwiek ze stron, jak r贸wnie偶 wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta za zgod膮 obu Stron skutkuje zablokowaniem i usuni臋ciem Konta Klienta z Serwisu Internetowego Sklep.

Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta przez kt贸r膮kolwiek ze stron, jak r贸wnie偶 wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Prowadzenie Konta Klienta za zgod膮 obu Stron nie narusza praw nabytych przez Strony przed rozwi膮zanie umowy.

Sk艂adanie zam贸wie艅

Klient mo偶e dokona膰 zakupu towar贸w znajduj膮cych si臋 w asortymencie Sklepu internetowego poprzez z艂o偶enie zam贸wienia. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, siedem dni w tygodniu za po艣rednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.thecolorbright.pl

W trakcie sk艂adania zam贸wienia Klient zapoznaje si臋 i akceptuje niniejszy Regulamin oraz potwierdza akceptacj臋 niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacj膮 zam贸wienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta w trakcie sk艂adania zam贸wienia uniemo偶liwia dokonanie zakupu towaru za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

Klient w ramach procedury sk艂adania zam贸wienia podaje swoje dane osobowe wskazane w formularzu zam贸wienia i oznaczone jako obowi膮zkowe oraz wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych w trakcie sk艂adania zam贸wienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacj膮 zam贸wienie z艂o偶one w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e niepodanie danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe uniemo偶liwi z艂o偶enie zam贸wienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowi膮zkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do z艂o偶enia zam贸wienia.

W celu z艂o偶enia zam贸wienia za po艣rednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.thecolorbright.com Klient powinien wybra膰 towar do zakupu, okre艣li膰 obszar i spos贸b dostawy towaru, spos贸b p艂atno艣ci, wype艂ni膰 formularz zam贸wienia oraz nast臋pnie zatwierd藕 i wy艣lij zam贸wienie, naciskaj膮c przycisk 鈥濳up鈥. Klikaj膮c przycisk 鈥濳upuj臋鈥, Klient sk艂ada zam贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty.

Klient kompletuje zam贸wienie dodaj膮c 偶膮dane produkty do 鈥濳oszyka鈥. Poprzez naci艣ni臋cie przycisku 鈥濪odaj do koszyka鈥 Klient dokonuje wyboru produktu dost臋pnego w Sklepie Internetowym w momencie sk艂adania zam贸wienia, wraz z jego opisem i cen膮, a nast臋pnie dokonuje wyboru rozmiaru, je偶eli towar jest oferowany w innych rozmiarach. Po naci艣ni臋ciu przycisku 鈥濸rzejd藕 do kasy鈥 Klient wybiera obszar i spos贸b dostawy towaru, form臋 p艂atno艣ci oraz wype艂nia formularz zam贸wienia

Formularz zam贸wienia powinien wskazywa膰:

 • imi臋 i nazwisko oraz adres Klienta,
 • numer telefonu i adres e-mail Klienta;
 • dane odbiorcy oraz adres, na kt贸ry towar ma by膰 dostarczony, je偶eli zam贸wiony towar ma by膰 dostarczony na adres inny ni偶 adres klienta oraz w miejsce inne ni偶 w formularzu rejestracyjnym.

Klient, kt贸ry zarejestrowa艂 Konto Klienta w Sklepie Internetowym, mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu si臋 w Sklepie Internetowym. Towar zam贸wiony w Sklepie internetowym mo偶e by膰 dostarczony na terenie Unii Europejskiej

Informacja o ca艂kowitej warto艣ci zam贸wienia, na kt贸r膮 sk艂ada si臋 cena towaru oraz koszty jego dostawy, podawana jest ka偶dorazowo na stronie Sklepu Internetowego www.thecolorbright.pl

w trakcie sk艂adania zam贸wienia, w tym bezpo艣rednio przed oraz w momencie zatwierdzenia i z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta. S膮 to ca艂kowite koszty, kt贸re zobowi膮zany jest ponie艣膰 Klient wraz z nale偶nymi podatkami oraz kosztami dostarczenia towaru.

W trakcie sk艂adania zam贸wienia, do momentu naci艣ni臋cia przez Klienta przycisku 鈥濳upuj臋鈥, ma on mo偶liwo艣膰 modyfikacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostawy, sposobu p艂atno艣ci, danych podanych w zam贸wieniu Formularz. Aby dokona膰 modyfikacji zam贸wienia w zakresie wyboru towar贸w nale偶y nacisn膮膰 przycisk 鈥濽su艅鈥 widoczny na stronie Sklepu internetowego w trakcie sk艂adania zam贸wienia.

Z艂o偶enie zam贸wienia nast臋puje po wybraniu towaru do zakupu, wybraniu obszaru i sposobu dostawy towaru, wskazaniu sposobu p艂atno艣ci oraz wype艂nieniu formularza zam贸wienia.

Zam贸wienie jest sk艂adane poprzez naci艣ni臋cie przez Klienta przycisku 鈥濳upuj臋鈥. Zam贸wienie z艂o偶one za po艣rednictwem Sklepu internetowego wi膮偶e si臋 z obowi膮zkiem zap艂aty.

Z艂o偶enie zam贸wienia przez Klienta oznacza z艂o偶enie The Color Bright oferty zawarcia umowy sprzeda偶y towaru b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia.

Po z艂o偶eniu zam贸wienia przez Klienta, The Color Bright niezw艂ocznie prze艣le wiadomo艣膰 na adres e-mail wskazany w formularzu zam贸wienia lub w Koncie Klienta, po z艂o偶eniu przez Klienta zam贸wienia za pomoc膮 Konta Klienta, potwierdzaj膮c膮 otrzymanie zam贸wienia. zam贸wienie i przyj臋cie zam贸wienia do realizacji. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail od Alkemie Group potwierdzaj膮cej otrzymanie zam贸wienia i przyj臋cie zam贸wienia do realizacji, pomi臋dzy Klientem a The Color Bright zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y. Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie tre艣ci zawartej umowy nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi ww. wiadomo艣ci potwierdzaj膮cej otrzymanie zam贸wienia i przyj臋cie zam贸wienia do realizacji wraz z za艂膮cznikami w formacie pdf zawieraj膮cymi niniejszy Regulamin, informacje o prawie do odst膮pienia od umowy oraz wz贸r formularza odst膮pienia od umowy.

艢wiadczenie przez The Color Bright drog膮 elektroniczn膮 us艂ug umo偶liwiaj膮cych Klientom sk艂adanie zam贸wie艅 na towary oferowane przez The Color Bright za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest nieodp艂atne i ma charakter jednorazowy. Us艂uga ko艅czy si臋 niezw艂ocznie po skompletowaniu zam贸wienia przez The Color Bright lub zaprzestaniu sk艂adania zam贸wienia przez Klienta za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

Po up艂ywie 14dni od z艂o偶enia zam贸wienia Klient mo偶e otrzyma膰 jednorazow膮 wiadomo艣膰 email z pro艣b膮 o wystawienie opinii o zakupionych produktach.聽

Ceny towar贸w

Ceny towar贸w prezentowane na stronach Sklepu internetowego wyra偶one s膮 w euro (EUR) i s膮 cenami brutto tj. zawieraj膮 podatki, w tym podatek od towar贸w i us艂ug (VAT).

Ceny towar贸w podane na stronach Sklepu internetowego nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy towar贸w, kt贸re wskazane s膮 poni偶ej. Koszty dostawy zam贸wionego towaru s膮 ka偶dorazowo podawane na stronie Sklepu internetowego w trakcie sk艂adania zam贸wienia, w tym bezpo艣rednio przed oraz w momencie zatwierdzenia i z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta. Koszty s膮 r贸wnie偶 wliczone w ca艂kowit膮 warto艣膰 zam贸wienia. Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia obejmuje cen臋 towaru oraz koszty jego dostawy.

Informacje o cenie towaru, cechach i zasadniczych w艂a艣ciwo艣ciach towaru dost臋pne s膮 na stronie Sklepu internetowego oraz umieszczone s膮 przy prezentowanych towarach.

Cen膮 wi膮偶膮c膮 i ostateczn膮 jest cena podana w 鈥濳oszyku鈥 w podsumowaniu zam贸wienia w chwili sk艂adania zam贸wienia przez Klienta za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

Ceny towar贸w podane na stronach Sklepu internetowego obowi膮zuj膮 wy艂膮cznie przy sk艂adaniu zam贸wie艅 za po艣rednictwem Sklepu internetowego.

Ceny towar贸w prezentowanych na stronach Sklepu internetowego mog膮 ulec zmianie, przy czym zmiana ceny towar贸w nie ma wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmiany ceny.

Sposoby zap艂aty ceny za zam贸wiony towar oraz op艂aty za dostaw臋 zam贸wionego towaru

W przypadku, gdy towar zam贸wiony za po艣rednictwem Sklepu internetowego ma by膰 dostarczony do miejsca na terenie Polski Klient podczas sk艂adania zam贸wienia mo偶e wybra膰 nast臋puj膮cy spos贸b p艂atno艣ci ceny i koszt贸w dostawy:

 

 • P艂atno艣膰 online za po艣rednictwem Systemu Przelewy24 lub WPPay (Blue Media S.A.). Zasady dokonywania p艂atno艣ci przez klient贸w za po艣rednictwem Systemu Przelewy24 oraz procedura reklamacyjna dost臋pne s膮 na stronie https://bluemedia.pl/ oraz聽 聽www.Przelewy24.pl

Przesy艂ki krajowe realizowane s膮 za po艣rednictwem firmy kurierskiej FEXED lub InPost. Koszty transportu dost臋pne s膮 na stronie 鈥濿ysy艂ka i p艂atno艣膰鈥.

Realizacja zam贸wie艅, spos贸b i koszty dostawy zam贸wionego towaru

Towary zamawiane za po艣rednictwem Sklepu internetowego dostarczane s膮 na terenie Polski.聽

Towary zam贸wione za po艣rednictwem Sklepu internetowego dostarczane s膮 w dni robocze do miejsca wskazanego przez Klienta w formularzu zam贸wienia.

Dostawa towaru zam贸wionego za po艣rednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas sk艂adania zam贸wienia jest odp艂atna na zasadach okre艣lonych poni偶ej.

Sprzedawca obowi膮zany jest dostarczy膰 Towar b臋d膮cy przedmiotem Umowy sprzeda偶y bez wad.

Przesy艂ki dostarczane s膮 w spos贸b wybrany przez Klienta spo艣r贸d mo偶liwo艣ci udost臋pnionych przez Sprzedawc臋. Dostawa Towaru ograniczona jest do form wskazanych w formularzu Zam贸wienia.

Zam贸wione Towary dostarczane s膮 do Klienta za po艣rednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zam贸wienia.

W dniu wys艂ania Towaru do Klienta na adres e-mail Klienta wysy艂ana jest informacja potwierdzaj膮ca nadanie przesy艂ki przez Sprzedawc臋 oraz faktura VAT/paragon za dostarczony Towar.

Klient powinien zbada膰 dostarczon膮 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty dla przesy艂ek danego rodzaju, w obecno艣ci pracownika Kuriera.

W przypadku utraty lub uszkodzenia przesy艂ki Klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika Kuriera sporz膮dzenia odpowiedniego protoko艂u.

W przypadku nieobecno艣ci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy sk艂adaniu zam贸wienia jako Adres Dostawy, pracownik Kuriera pozostawi awizo lub podejmie pr贸b臋 kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu, w kt贸rym Klient b臋dzie obecny. W przypadku zwrotu zam贸wionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Kuriera, Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem mailowo lub telefonicznie, ponownie ustalaj膮c z Klientem termin i koszt Dostawy.

Towary zamawiane za po艣rednictwem Sklepu internetowego dostarczane s膮 wraz z faktur膮 wystawion膮 przez The Color Bright obejmuj膮c膮 przedmiot zam贸wienia.

Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y

Klient b臋d膮cy Konsumentem i Przedsi臋biorca posiadaj膮cy uprawnienia konsumenckie, kt贸ry zawar艂 Umow臋 Sprzeda偶y, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y rozpoczyna si臋 od dnia przej臋cia Towaru przez Konsumenta, Przedsi臋biorc臋 na prawach Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik.

Konsument i Przedsi臋biorca posiadaj膮cy uprawnienia konsumenta mog膮 odst膮pi膰 od umowy informuj膮c The Color Bright o swojej decyzji o odst膮pieniu za pomoc膮 jednoznacznego o艣wiadczenia, na przyk艂ad przesy艂aj膮c to o艣wiadczenie za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Do zachowania terminu do odst膮pienia od umowy wystarczy wys艂anie informacji dotycz膮cej wykonania prawa odst膮pienia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮. Je偶eli Klient b臋d膮cy Konsumentem i posiadaj膮cy prawa konsumenta Przedsi臋biorca z艂o偶yli o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim The Color Bright przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

W przypadku odst膮pienia od umowy Konsument i Przedsi臋biorca posiadaj膮cy uprawnienia konsumenta s膮 zobowi膮zani do zwrotu towaru The Color Bright niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia poinformowania The Color Bright o odst膮pieniu. Do zachowania terminu zwrotu towaru wystarczy odes艂anie towaru przed up艂ywem terminu 14 dni na adres podany Konsumentowi przez The Color Bright.

Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 poniesionych przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 dodatkowych koszt贸w zwrotu towaru na prawach konsumenta.

Konsument lub Przedsi臋biorca posiadaj膮cy uprawnienia konsumenta ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie towaru na adres Sprzedawcy przed up艂ywem terminu zwrotu.

W przypadku odst膮pienia Klient b臋d膮cy Konsumentem lub Przedsi臋biorca posiadaj膮cy uprawnienia konsumenta ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu.

Je偶eli towar ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mo偶e zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮, Sprzedawca informuje Konsumenta i Przedsi臋biorc臋 uprawnionego do Konsumenta o kosztach zwrotu towaru na Stronie Internetowej Sklepu.

Konsument oraz Przedsi臋biorca posiadaj膮cy uprawnienia konsumenta ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument lub Przedsi臋biorca, kt贸rego przys艂uguj膮 prawa konsumenta, chyba 偶e Konsument lub Przedsi臋biorca posiadaj膮cy uprawnienia konsumenta wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami .

Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y nie przys艂uguje Konsumentowi i Przedsi臋biorcy z uprawnieniami konsumenckimi w odniesieniu do um贸w na towary ulegaj膮ce szybkiemu zepsuciu lub podlegaj膮ce szybkiemu wyga艣ni臋ciu.

Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y nie przys艂uguje Konsumentowi i Przedsi臋biorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do um贸w, w kt贸rych towar dostarczany jest w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych , je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

Zasady rozpatrywania reklamacji

Color Bright zobowi膮zuje si臋 do dostarczania Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Color Bright odpowiada wobec klient贸w za wady towaru.

W przypadku gdy Produkt ma wad臋 Klient mo偶e:

 • z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady. Klient mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie towaru do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Oceniaj膮c, czy koszty s膮 nadmierne, bierze si臋 pod uwag臋 warto艣膰 produktu wolnego od wad, rodzaj i wag臋 stwierdzonej wady, a tak偶e niedogodno艣ci odczuwane przez Klienta w przypadku innego sposobu zaspokojenia prawo.

 • 偶膮da膰 wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub wad臋 usunie w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Klienta, je偶eli doprowadzenie towaru do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z innym mo偶liwym sposobem doprowadzenia towaru do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w. .Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedaj膮cy.

Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 produkt wadliwy na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 posiadaj膮cy uprawnienia konsumenta koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania produktu Klientowi lub przed up艂ywem minimalnego terminu trwa艂o艣ci produktu. Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, jednak termin ten nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny z powodu wady Towaru. Je偶eli Klient 偶膮da艂 wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶enia o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 up艂ywu tego terminu. o wymian臋 towaru lub usuni臋cie wady.

Reklamacja powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci: imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na kt贸ry ma by膰 wys艂ana odpowied藕 na reklamacj臋 (je偶eli Klient chce otrzyma膰 odpowied藕 drog膮 elektroniczn膮), dat臋 zakupu oraz rodzaj reklamowanego towaru, opis zg艂oszonej wady i czas, w kt贸rym wada zosta艂a stwierdzona, 偶膮danie Klienta oraz preferowany przez Klienta spos贸b poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Sk艂adaj膮c reklamacj臋, Klient dostarcza firmie The Color Bright dow贸d zakupu towaru. Mo偶e to by膰 kopia paragonu lub faktury, wydruk z karty p艂atniczej lub inny dow贸d. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca z艂o偶enia reklamacji jest jedynie przyk艂adem, z kt贸rego Klient nie musi skorzysta膰 i nie wp艂ywa na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

Sk艂adaj膮c reklamacj臋, Klient dostarczy firmie The Color Bright dow贸d zakupu towaru. Mo偶e to by膰 kopia paragonu lub faktury, wydruk z karty p艂atniczej lub inny dow贸d. Powy偶sza tre艣膰 dotycz膮ca z艂o偶enia reklamacji jest jedynie przyk艂adem, z kt贸rego Klient nie musi skorzysta膰 i nie wp艂ywa na skuteczno艣膰 reklamacji z艂o偶onych z pomini臋ciem zalecanego opisu reklamacji.

Sk艂adaj膮c reklamacj臋 klient wyra偶a zgod臋 na nieniszcz膮ce badania produktu (w razie potrzeby) w celu zbadania przyczyny niezgodno艣ci.

Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 na adres e-mail [email protected]

The Color Bright rozpatrzy i ustosunkuje si臋 do reklamacji niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia z艂o偶enia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

Reklamacje dotycz膮ce us艂ugi Newsletter lub innych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, w tym nieprawid艂owo艣ci w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mo偶na sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Reklamacja dotycz膮ca us艂ugi Newsletter lub innych us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 powinna zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci: opis problemu, kt贸rego dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zam贸wienia oraz adres e-mail lub adres do korespondencji, na kt贸ry ma by膰 przes艂ana odpowied藕 w sprawie reklamacji.聽

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

W przypadku powstania sporu wynik艂ego z zawartej Umowy Sprzeda偶y, strony b臋d膮 d膮偶y膰 do polubownego rozwi膮zania sprawy. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w wynikaj膮cych z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Ka偶dy Klient mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym zakresie istnieje mo偶liwo艣膰 skorzystania przez Klienta z mediacji. Listy sta艂ych mediator贸w oraz istniej膮cych o艣rodk贸w mediacyjnych przedk艂adaj膮 i udost臋pniaj膮 Prezesi w艂a艣ciwych S膮d贸w Okr臋gowych. Klient mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w rozstrzygni臋ciu sporu mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 sk艂adaj膮c swoj膮 reklamacj臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Biuletyn Informacyjny

Z us艂ugi Newsletter mo偶e skorzysta膰 ka偶dy Klient, kt贸ry wprowadzi sw贸j adres e-mail, korzystaj膮c z formularza rejestracyjnego udost臋pnionego przez Sprzedawc臋 na Stronie Internetowej Sklepu. Po przes艂aniu wype艂nionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezw艂ocznie, drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Sprzedawcy. Z t膮 chwil膮 zostaje zawarta umowa o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi Newsletter. Podczas Rejestracji Klient mo偶e dodatkowo zaznaczy膰 odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji us艂ugi Newsletter.

Us艂uga Newsletter polega na przesy艂aniu przez Sprzedawc臋 na adres e-mail wiadomo艣ci elektronicznych zawieraj膮cych informacje o nowych produktach lub us艂ugach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter wysy艂any jest przez Sprzedawc臋 do wszystkich Klient贸w, kt贸rzy dokonali subskrypcji.

Ka偶dy Newsletter kierowany do danych Klient贸w zawiera w szczeg贸lno艣ci: informacj臋 o nadawcy, wype艂nione pole 鈥瀟emat鈥, okre艣laj膮ce tre艣膰 przesy艂ki oraz informacj臋 o mo偶liwo艣ci i sposobie rezygnacji z us艂ugi nieodp艂atnej Newsletter.

Klient mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie si臋 za po艣rednictwem linku zamieszczonego w ka偶dej wiadomo艣ci e-mail wys艂anej w ramach us艂ugi Newsletter.

Ochrona danych osobowych

Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce ochrony danych osobowych oraz polityki prywatno艣ci znajduj膮 si臋 w Polityce Prywatno艣ci, kt贸ra dost臋pna jest na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce 鈥濸olityka Prywatno艣ci鈥 pod adresem https://thecolorbright.pl/polityka-prywatnosci/

Postanowienia ko艅cowe

Color Bright zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunk贸w Sprzeda偶y poprzez opublikowanie ich zaktualizowanej wersji na tej stronie internetowej.

Wszystkie zawarte umowy sprzeda偶y i zam贸wienia z艂o偶one przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmiany Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z Regulaminem w wersji obowi膮zuj膮cej w dniu zawarcia umowy sprzeda偶y i z艂o偶enia zam贸wienia przez klienta.

Niniejsze Warunki Sprzeda偶y b臋d膮 interpretowane zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego. Jednak prawo kraju, w kt贸rym mieszkasz, mo偶e zawiera膰 korzystniejsze przepisy, z kt贸rych mo偶esz skorzysta膰.

W celu rozstrzygania spor贸w, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 z interpretacji, wa偶no艣ci i wykonania niniejszych Warunk贸w sprzeda偶y, je艣li jeste艣 mieszka艅cem lub obywatelem Unii Europejskiej, mo偶esz skorzysta膰 z Platformy internetowego rozstrzygania spor贸w Komisji Europejskiej. , za po艣rednictwem nast臋puj膮cego linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01.06.2022r.